برنامه پزشكان
برنامه پزشكان عمومي مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) بهمن 98
تاريخ روز صبح عصر شب  
98/11/01 سه شنبه باقري-خباز باقري-يزداني زارع-يزداني پور  
98/11/02 چهار شنبه جعفري-باقري جعفري-باقري عاطف راد-طالب  
98/11/03 پنجشنبه خيرمند وثوق-يزداني يزداني-حاجي مرادي  
98/11/04 جمعه طالب طالب-يزداني پور طالب- يزداني پور  
98/11/05 شنبه مهدوي-جاهدان جاهدان-وثوق زارع-جعفري  
98/11/06 يکشنبه مهدوي-جاهدان حاجي مرادي-يزداني پور رحماني-توتونچيان  
98/11/07 دوشنبه مهدوي-خباز سعيدي-عسگري سعيدي-عسگري  
98/11/08 سه شنبه خباز-باقري حاجي مرادي-باقري يزداني-حاجي مرادي  
98/11/09 چهار شنبه جعفري-باقري عاطف راد-جعفري وثوق-عاطف راد  
98/11/10 پنجشنبه خيرمند طالب-سعيدي سعيدي-طالب  
98/11/11 جمعه كاشاني-حاجي مرادي كاشاني-حاجي مرادي كاشاني-حاجي مرادي  
98/11/12 شنبه مهدوي- جاهدان جاهدان-عاطف راد جعفري-يزداني پور  
98/11/13 يکشنبه مهدوي-جاهدان عاطف راد-حاجي مرادي رحماني-عاطف راد  
98/11/14 دوشنبه مهدوي-خباز سعيدي-خيرمند سعيدي-عسگري  
98/11/15 سه شنبه خباز-باقري باقري-حاجي مرادي زارع-يزداني  
98/11/16 چهار شنبه جعفري-باقري باقري-جعفري عاطف راد-حاجي مرادي  
98/11/17 پنجشنبه خيرمند خيرمند-عسگري عسگري-يزداني پور  
98/11/18 جمعه طالب طالب-يزداني  طالب-يزداني  
98/11/19 شنبه مهدوي-جاهدان جاهدان-عاطف راد جعفري-وثوق  
98/11/20 يکشنبه مهدوي-جاهدان حاجي مرادي-طالب رحماني- طالب  
98/11/21 دوشنبه خباز-مهدوي خيرمند-سعيدي سعيدي-عسگري  
98/11/22 سه شنبه عاطف راد-يزداني  عاطف راد-يزداني عاطف راد-يزداني  
98/11/23 چهار شنبه باقري-جعفري جعفري-باقري زارع-حاجي مرادي  
98/11/24 پنجشنبه خيرمند وثوق-سعيدي سعيدي-وثوق  
98/11/25 جمعه كاشاني-حاجي مرادي كاشاني-حاجي مرادي كاشاني-حاجي مرادي  
98/11/26 شنبه مهدوي-جاهدان جاهدان-عاطف راد يزداني-جعفري  
98/11/27 يكشنبه مهدوي-جاهدان جاهدان-يزداني پور رحماني-يزداني پور  
98/11/28 دوشنبه مهدوي-خباز خيرمند-سعيدي سعيدي-عسگري  
98/11/29 سه شنبه خباز-باقري باقري-يزداني زارع- يزداني  
98/01/30 چهارشنبه باقري-جعفري جعفري-باقري عاطف راد-وثوقي  

گروه دورانV5.6.1.0