خدمات و تعرفه های دولتی

خدمات قابل ارائه در مرکز
***

بیوپسی ضایعات پوستی

کلینیک شنوایی سنجی

کلینیک ریه

کلینیک قلب

کلینیک روانشناسی اطفال

کلینیک دیابت

کلینیک تخصصی فشار خون

کلینیک تخصصی تیروئیدی

کلینک تخصصی

کلینیک فوق تخصصی بالغین

کلینیک اطفال

زایمان بی درد

نمونه گیری توده تیروئید

کلینیک سرطان

نوار مغز اطفال

تست تنفس

تست متاکولین

برونکوسکوپی

سونوگرافی قسمتهای مختلف

اکوکاردیوگرافی

تست ورزشی

آندوسکوپی و کولونسکوپی

زایمان قبل از موعد

نمونه گیری ضایعات پوستی

 eeg نوار مغز اطفال

تست آلرژی

همودیالیز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست تعرفه دولتی خدمات قابل انجام در مرکز

مبلغ تعرفه کای دولتی حرفه اي95200 ریال می باشد.

مبلغ تعرفه کای دولتی فني 112600 ریال می باشد. 

 

تخت روز و همراه
ردیف عناوین مبلغ (ریال)
1 تخت روز معمولی 1/826/000
2 تخت روز ویژه 8/473/800
3 تخت روز نوزادان 1/279/000
4 تخت روز ایزوله 3/651/000
5 تخت روز نوزاد سالم 914/000
خدمات پرستاری برای تخت های ویژه 4.2 و برای سایر تخت ها 6% محاسبه می شود.
6 تخت نوزاد زایمان طبیعی 1/354/900
7 تخت نوزاد زایمان سزارین 2/709/800
8 همراه 411/000
 

***

ویزیت های بستری و مشاوره
ردیف عناوین مبلغ (ریال)
1 ویزیت روز بستری 523/600
2 ویزیت روز ترخیص 285/600
3 ویزیت بستری نوزاد 666/400
4 ویزیت سایر روزها 428/400
5 مشاوره بستری     523/600
 

***

ویزیت های سرپائی
ردیف عناوین مبلغ (ریال)
1 ویزیت پزشک عمومی 127/000
2 ویزیت متخصص 159/000
3 ویزیت فوق تخصص 192/000
4 ویزیت فلوشیپ 192/000
5 ویزیت کارشناس  89/000
6 ویزیت کارشناس ارشد  109/000

***

خدمات روتين
ردیف عناوین مبلغ (ریال)
1 اکو 805/100
2 نوار قلب 107/380
3 نوار مغز 887/500
4 تست ورزش 575/700
5 اسپیرومتری روتین 549/700
6 اسپیرومتری ساده 151/500
7 فتوتراپی ساده 174/020
8 فتوتراپی intensive 255/400
9 تزریق وريدي 19/040
10 تزریق عضلاني 19/040
11 سرم تراپی 76/160
12 پانسمان ساده 47/600
13 پانسمان بزرگ 95/200
 


گروه دورانV5.6.1.0