بیمه ها

 

 

بیمه ها و موسسات طرف قرار داد
 

***
 

اسامی بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان:

-         بیمه تامین اجتماعی
-         بیمه خدمات درمانی
-       
  بیمه نیروهای مسلح

اسامی بیمه های تکمیلی طرف قرارداد با بیمارستان:

-         بیمه شرکت نفت

-         بیمه تکمیلی دی ایثارگران


گروه دورانV5.6.1.0