فرم گزارش خطا و حادثه

كاربران محترم براي ثبت گزارش خطا و حادثه برروي لينكهاي مربوطه كليك  و فرم مورد نظر را تكميل نماييد

فرم گزارش خطا

فرم گزارش حادثه

 

بررسي گزارش هاي اعلام شده خطا(مخصوص مسئول ايمني بيمارستان)

بررسي گزارشهاي اعلام شده حادثه( مخصوص مدیریت بحران بيمارستان)


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0