مناقصات
اجاره مكان واحد اپتومتري و عينك سازي
 • 1398/4/12 چهارشنبه اجاره مكان واحد اپتومتري و عينك سازي
  آگهي شركت در استعلام بها اجاره مکان واحد اپتومتري و عينك سازي نام سازمان : مجتمع آموزشی درمانی امام علی (ع) موضوع : اجاره مکان واحد اپتومتري و عينك سازي محل دريافت اوراق: دبيرخانه مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) واقع در ساختمان اداري (طبقه اول) مهلت دريافت اوراق و قبول پيشنهادات (تحويل پاكات): 10 روز كاري از 12/4/98 لغايت 23/4/98 محل دريافت اوراق وتحویل پاکات دبيرخانه مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) واقع در ساختمان اداري (طبقه اول) می¬باشد. تذکر: در صورت دریافت تذکر یا اخطار کتبی بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهای تابعه آن، متقاضی حق شرکت در استعلام بهاء را نخواهد داشت. کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد. نشاني سازمان : كرج سه راه رسالت (عظيمه سابق) مجتمع آموزشي درماني امام علي(ع) ساعت کاری بيمارستان از روز شنبه تا چهارشنبه، ساعت 8 لغایت 14:30 و پنج شنبه 8 لغايت 13:30می باشد. شماره تماس: 32527575-026داخلي 226
اجاره مکان واحد اپتومتري و عينك سازي
 • 1398/2/21 شنبه اجاره مکان واحد اپتومتري و عينك سازي
  آگهي شركت در استعلام بها اجاره مکان واحد اپتومتري و عينك سازي نام سازمان : مجتمع آموزشی درمانی امام علی (ع) موضوع : اجاره مکان واحد اپتومتري و عينك سازي محل دريافت اوراق: دبيرخانه مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) واقع در ساختمان اداري (طبقه اول) مهلت دريافت اوراق و قبول پيشنهادات (تحويل پاكات): 10 روز كاري از 18/2/98 لغايت 29/2/98 محل دريافت اوراق وتحویل پاکات دبيرخانه مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) واقع در ساختمان اداري (طبقه اول) می¬باشد. تذکر: در صورت دریافت تذکر ، اخطار کتبی، بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهای تابعه آن و يا انصراف ،امتناع از امضاء قراردادهاي قبلي در موضوع قرارداد در اين مجتمع پس از اعلام برنده شدن در مناقصه و يا استعلام بهاء متقاضی حق شرکت در اين استعلام بهاء را نخواهد داشت. کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد. نشاني سازمان : كرج سه راه رسالت (عظيمه سابق) مجتمع آموزشي درماني امام علي(ع) ساعت کاری بيمارستان از روز شنبه تا چهارشنبه، ساعت 8 لغایت 14:30 و پنج شنبه 8 لغايت 13:30می باشد. شماره تماس: 32527575-026داخلي 226
آگهي شركت در استعلام بها نگهداري، راهبري، سرويس و تعمير آسانسور
 • 1398/1/24 شنبه آگهي شركت در استعلام بها نگهداري، راهبري، سرويس و تعمير آسانسور
  آگهي شركت در استعلام بها نگهداري، راهبري، سرويس و تعمير آسانسور نام سازمان : مجتمع آموزشی درمانی امام علی (ع) موضوع : نگهداري، راهبري، سرويس و تعمير آسانسور محل دريافت اوراق: دبيرخانه مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) واقع در ساختمان اداري (طبقه اول) مهلت دريافت اوراق:24/1/98 لغايت 5/2/98 به مدت 10روز كاري مهلت قبول پيشنهادات (تحويل پاكات): از 7/2/98 لغايت 11/2/98به مدت 5روز كاري محل دريافت اوراق وتحویل پاکات دبيرخانه مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) واقع در ساختمان اداري (طبقه همكف) می¬باشد. تذکر: در صورت دریافت تذکر یا اخطار کتبی بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهای تابعه آن، متقاضی حق شرکت در استعلام بهاء را نخواهد داشت. کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد. نشاني سازمان : كرج سه راه رسالت (عظيمه سابق) مجتمع آموزشي درماني امام علي(ع) ساعت کاری بيمارستان از روز شنبه تا چهارشنبه، ساعت 8 لغایت 14:30 و پنج شنبه 8 لغايت 13:30می باشد. شماره تماس: 32527575-026داخلي 226
آگهي شركت در استعلام بها واحد بي خطر سازي پسماندهاي عفوني و تيز و برنده
 • 1397/12/21 سه‌شنبه آگهي شركت در استعلام بها واحد بي خطر سازي پسماندهاي عفوني و تيز و برنده
  آگهي شركت در استعلام بها واحد بي خطر سازي پسماندهاي عفوني و تيز و برنده نام سازمان : مجتمع آموزشی درمانی امام علی (ع) موضوع : واحد بي خطر سازي پسماندهاي عفوني و تيز و برنده محل دريافت اوراق: دبيرخانه مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) واقع در ساختمان اداري (طبقه اول) مهلت دريافت اوراق:21/12/97 لغايت 22/12/97 به مدت 2روز مهلت قبول پيشنهادات (تحويل پاكات): از 23/12/97 لغايت 25/12/97 به مدت 2 روز كاري محل دريافت اوراق وتحویل پاکات دبيرخانه مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) واقع در ساختمان اداري (طبقه همكف) می¬باشد. تذکر: در صورت دریافت تذکر یا اخطار کتبی بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهای تابعه آن، متقاضی حق شرکت در استعلام بهاء را نخواهد داشت. کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد. نشاني سازمان : كرج سه راه رسالت (عظيمه سابق) مجتمع آموزشي درماني امام علي(ع) ساعت کاری بيمارستان از روز شنبه تا چهارشنبه، ساعت 8 لغایت 14:30 و پنج شنبه 8 لغايت 13:30می باشد. شماره تماس: 32527575-026داخلي 226
آگهي اجاره مکان واحد چاپ و تكثير
 • 1397/12/12 يكشنبه آگهي اجاره مکان واحد چاپ و تكثير
  آگهي شركت در استعلام بها اجاره مکان واحد چاپ و تكثير نام سازمان : مجتمع آموزشی درمانی امام علی (ع) موضوع : اجاره مکان واحد چاپ و تكثير محل دريافت اوراق: دبيرخانه مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) واقع در ساختمان اداري (طبقه اول) مهلت دريافت اوراق: 3 روز از 12/12/97 لغايت 14/12/97 مهلت قبول پيشنهادات (تحويل پاكات): 3 روز از 15/12/97 لغايت 18/12/97 محل دريافت اوراق وتحویل پاکات دبيرخانه مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) واقع در ساختمان اداري (طبقه اول) می¬باشد. تذکر: در صورت دریافت تذکر یا اخطار کتبی بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهای تابعه آن، متقاضی حق شرکت در استعلام بهاء را نخواهد داشت. کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد. نشاني سازمان : كرج سه راه رسالت (عظيمه سابق) مجتمع آموزشي درماني امام علي(ع) ساعت کاری بيمارستان از روز شنبه تا چهارشنبه، ساعت 8 لغایت 14:30 و پنج شنبه 8 لغايت 13:30می باشد. شماره تماس: 32527575-026داخلي 226
آگهي شركت در استعلام بها اجاره مکان واحد شنوايي سنجي و غربالگري نوزادان
 • 1397/11/28 يكشنبه آگهي شركت در استعلام بها اجاره مکان واحد شنوايي سنجي و غربالگري نوزادان
  آگهي شركت در استعلام بها اجاره مکان واحد شنوايي سنجي و غربالگري نوزادان نام سازمان : مجتمع آموزشی درمانی امام علی (ع) موضوع : اجاره مکان واحد شنوايي سنجي و غربالگري نوزادان محل دريافت اوراق: دبيرخانه مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) واقع در ساختمان اداري (طبقه اول) مهلت دريافت اوراق: 3 روز از 28/11/97 لغايت 30/11/97 مهلت قبول پيشنهادات (تحويل پاكات): 3 روز از 1/12/97 لغايت 4/12/97 محل دريافت اوراق وتحویل پاکات دبيرخانه مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) واقع در ساختمان اداري (طبقه اول) می¬باشد. تذکر: در صورت دریافت تذکر یا اخطار کتبی بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهای تابعه آن، متقاضی حق شرکت در استعلام بهاء را نخواهد داشت. کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد. نشاني سازمان : كرج سه راه رسالت (عظيمه سابق) مجتمع آموزشي درماني امام علي(ع) ساعت کاری بيمارستان از روز شنبه تا چهارشنبه، ساعت 8 لغایت 14:30 و پنج شنبه 8 لغايت 13:30می باشد. شماره تماس: 32527575-026داخلي 226
آگهي شركت در استعلام بها اجاره مکان واحد اپتومتري و عينك سازي
 • 1397/11/23 سه‌شنبه آگهي شركت در استعلام بها اجاره مکان واحد اپتومتري و عينك سازي
  آگهي شركت در استعلام بها اجاره مکان واحد اپتومتري و عينك سازي نام سازمان : مجتمع آموزشی درمانی امام علی (ع) موضوع : اجاره مکان واحد اپتومتري و عينك سازي محل دريافت اوراق: دبيرخانه مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) واقع در ساختمان اداري (طبقه اول) مهلت دريافت اوراق: 3 روز از 23/11/97 لغايت 25/11/97 مهلت قبول پيشنهادات (تحويل پاكات): 3 روز از 27/11/97 لغايت 29/11/97 محل دريافت اوراق وتحویل پاکات دبيرخانه مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) واقع در ساختمان اداري (طبقه اول) می¬باشد. تذکر: در صورت دریافت تذکر یا اخطار کتبی بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهای تابعه آن، متقاضی حق شرکت در استعلام بهاء را نخواهد داشت. کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد. نشاني سازمان : كرج سه راه رسالت (عظيمه سابق) مجتمع آموزشي درماني امام علي(ع) ساعت کاری بيمارستان از روز شنبه تا چهارشنبه، ساعت 8 لغایت 14:30 و پنج شنبه 8 لغايت 13:30می باشد. شماره تماس: 32527575-026داخلي 226
آگهي شركت در استعلام بها واحد بي خطر سازي پسماندهاي عفوني و تيز و برنده
 • 1397/11/15 دوشنبه آگهي شركت در استعلام بها واحد بي خطر سازي پسماندهاي عفوني و تيز و برنده
  آگهي شركت در استعلام بها واحد بي خطر سازي پسماندهاي عفوني و تيز و برنده نام سازمان : مجتمع آموزشی درمانی امام علی (ع) موضوع : واحد بي خطر سازي پسماندهاي عفوني و تيز و برنده محل دريافت اوراق: دبيرخانه مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) واقع در ساختمان اداري (طبقه اول) مهلت دريافت اوراق:15/11/97 لغايت 18/11/97 به مدت 4 روز مهلت قبول پيشنهادات (تحويل پاكات): از 23/11/97 لغايت 27/11/97 به مدت 5 روز كاري محل دريافت اوراق وتحویل پاکات دبيرخانه مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) واقع در ساختمان اداري (طبقه اول) می¬باشد. تذکر: در صورت دریافت تذکر یا اخطار کتبی بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهای تابعه آن، متقاضی حق شرکت در استعلام بهاء را نخواهد داشت. کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد. نشاني سازمان : كرج سه راه رسالت (عظيمه سابق) مجتمع آموزشي درماني امام علي(ع) ساعت کاری بيمارستان از روز شنبه تا چهارشنبه، ساعت 8 لغایت 14:30 و پنج شنبه 8 لغايت 13:30می باشد. شماره تماس: 32527575-026داخلي 226
آگهي شركت در استعلام بها خدمات پشتیبانی و نگهداری سخت‌افزار و شبکه
 • 1397/11/15 دوشنبه آگهي شركت در استعلام بها خدمات پشتیبانی و نگهداری سخت‌افزار و شبکه
  آگهي شركت در استعلام بها خدمات پشتیبانی و نگهداری سخت‌افزار و شبکه نام سازمان : مجتمع آموزشی درمانی امام علی (ع) موضوع : واگذاري خدمات پشتیبانی و نگهداری سخت‌افزار و شبکه محل دريافت اوراق: دبيرخانه مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) واقع در ساختمان اداري (طبقه اول) مهلت دريافت اوراق:15/11/97 لغايت 18/11/97 به مدت 4 روز مهلت قبول پيشنهادات (تحويل پاكات): از 23/11/97 لغايت 26/11/97 به مدت 4 روز كاري محل دريافت اوراق وتحویل پاکات دبيرخانه مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) واقع در ساختمان اداري (طبقه اول) می¬باشد. تذکر: در صورت دریافت تذکر یا اخطار کتبی بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهای تابعه آن، متقاضی حق شرکت در استعلام بهاء را نخواهد داشت. کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد. نشاني سازمان : كرج سه راه رسالت (عظيمه سابق) مجتمع آموزشي درماني امام علي(ع) ساعت کاری بيمارستان از روز شنبه تا چهارشنبه، ساعت 8 لغایت 14:30 و پنج شنبه 8 لغايت 13:30می باشد. شماره تماس: 32527575-026داخلي 226
آگهي شركت در استعلام بها واحد بي خطر سازي پسماندهاي عفوني و تيز و برنده
 • 1397/10/15 شنبه آگهي شركت در استعلام بها واحد بي خطر سازي پسماندهاي عفوني و تيز و برنده
  آگهي شركت در استعلام بها واحد بي خطر سازي پسماندهاي عفوني و تيز و برنده نام سازمان : مجتمع آموزشی درمانی امام علی (ع) موضوع : واحد بي خطر سازي پسماندهاي عفوني و تيز و برنده محل دريافت اوراق: دبيرخانه مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) واقع در ساختمان اداري (طبقه اول) مهلت دريافت اوراق:16/10/97 لغايت 19/10/97 به مدت 4 روز مهلت قبول پيشنهادات (تحويل پاكات): از 20/10/97 لغايت 25/10/97 به مدت 5 روز محل دريافت اوراق وتحویل پاکات دبيرخانه مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) واقع در ساختمان اداري (طبقه اول) می¬باشد. تذکر: در صورت دریافت تذکر یا اخطار کتبی بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهای تابعه آن، متقاضی حق شرکت در استعلام بهاء را نخواهد داشت. کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد. نشاني سازمان : كرج سه راه رسالت (عظيمه سابق) مجتمع آموزشي درماني امام علي(ع) ساعت کاری بيمارستان از روز شنبه تا چهارشنبه، ساعت 8 لغایت 14:30 و پنج شنبه 8 لغايت 13:30می باشد. شماره تماس: 32527575-026داخلي 226
آگهي شركت در استعلام بها اجاره مکان کلینیک خواب
 • 1397/9/17 شنبه آگهي شركت در استعلام بها اجاره مکان کلینیک خواب
  آگهي شركت در استعلام بها اجاره مکان کلینیک خواب نام سازمان : مجتمع آموزشی درمانی امام علی (ع) موضوع : اجاره مکان کلینیک خواب محل دريافت اوراق: دبيرخانه مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) واقع در ساختمان اداري (طبقه اول) مهلت دريافت اوراق:18/9/97 لغايت 20/9/97 مهلت قبول پيشنهادات (تحويل پاكات): از 21/9/97 لغايت 25/9/97 محل دريافت اوراق وتحویل پاکات دبيرخانه مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) واقع در ساختمان اداري (طبقه اول) می¬باشد. تذکر: در صورت دریافت تذکر یا اخطار کتبی بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهای تابعه آن، متقاضی حق شرکت در استعلام بهاء را نخواهد داشت. کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد. نشاني سازمان : كرج سه راه رسالت (عظيمه سابق) مجتمع آموزشي درماني امام علي(ع) ساعت کاری بيمارستان از روز شنبه تا چهارشنبه، ساعت 8 لغایت 14:30 و پنج شنبه 8 لغايت 13:30می باشد. شماره تماس: 32527575-026داخلي 226
آگهي شركت در استعلام بها اجاره فضا جهت كتابفروشي
 • 1397/8/21 دوشنبه آگهي شركت در استعلام بها اجاره فضا جهت كتابفروشي
  آگهي شركت در استعلام بها اجاره فضا جهت كتابفروشي نام سازمان : مجتمع آموزشی درمانی امام علی (ع) موضوع : اجاره فضا جهت كتابفروشي محل دريافت اوراق: دبيرخانه مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) واقع در ساختمان اداري (طبقه اول) مهلت دريافت اوراق:26/8/97 لغايت 29/8/97 مهلت قبول پيشنهادات (تحويل پاكات): از 30/8/97 لغايت 5/9/97 محل دريافت اوراق وتحویل پاکات دبيرخانه مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) واقع در ساختمان اداري (طبقه اول) می¬باشد. تذکر: در صورت دریافت تذکر یا اخطار کتبی بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهای تابعه آن، متقاضی حق شرکت در استعلام بهاء را نخواهد داشت. کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد. نشاني سازمان : كرج سه راه رسالت (عظيمه سابق) مجتمع آموزشي درماني امام علي(ع) ساعت کاری بيمارستان از روز شنبه تا چهارشنبه، ساعت 8 لغایت 14:30 و پنج شنبه 8 لغايت 13:30می باشد. شماره تماس: 32527575-026داخلي 226
آگهي شركت در استعلام بها اجاره2 دستگاه آمبولانس بيمارستان را به همراه محل حضور تكنسين ها و پرستاران آمبولانس
 • 1397/7/15 يكشنبه آگهي شركت در استعلام بها اجاره2 دستگاه آمبولانس بيمارستان را به همراه محل حضور تكنسين ها و پرستاران آمبولانس
  آگهي شركت در استعلام بها اجاره2 دستگاه آمبولانس بيمارستان را به همراه محل حضور تكنسين ها و پرستاران آمبولانس نام سازمان : مجتمع آموزشی درمانی امام علی (ع) موضوع : اجاره2 دستگاه آمبولانس بيمارستان را به همراه محل حضور تكنسين ها و پرستاران آمبولانس محل دريافت اوراق: دبيرخانه مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) واقع در ساختمان اداري (طبقه اول) مهلت دريافت اوراق:16/7/97 لغايت 18/7/97 مهلت قبول پيشنهادات (تحويل پاكات): از 19/7/97 لغايت 22/7/97 محل تحویل پاکات دبيرخانه مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) واقع در ساختمان اداري (طبقه اول) می¬باشد. تذکر: در صورت دریافت تذکر یا اخطار کتبی بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهای تابعه آن، متقاضی حق شرکت در استعلام بهاء را نخواهد داشت. کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد. نشاني سازمان : كرج سه راه رسالت (عظيمه سابق) مجتمع آموزشي درماني امام علي(ع) ساعت کاری بيمارستان از روز شنبه تا چهارشنبه، ساعت 8 لغایت 14:30 و پنج شنبه 8 لغايت 13:30می باشد. شماره تماس: 32527575-026داخلي 226 اگهي فوق تا 29/7/97 تمديد شد
تجديدآگهي شركت در استعلام بها ارايه خدمات انجام سرويس رفت و آمد كاركنان (ميني بوس)
 • 1397/5/14 يكشنبه تجديدآگهي شركت در استعلام بها ارايه خدمات انجام سرويس رفت و آمد كاركنان (ميني بوس)
  تجديدآگهي شركت در استعلام بها ارايه خدمات انجام سرويس رفت و آمد كاركنان (ميني بوس) نام سازمان : مجتمع آموزشی درمانی امام علی (ع) موضوع : واگذاري خدمات انجام سرويس رفت و آمد كاركنان (ميني بوس) محل دريافت اوراق: دبيرخانه مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) واقع در ساختمان اداري (طبقه اول) مهلت تحويل اوراق :از 14/5/97 لغايت 16/5/97 مهلت قبول پيشنهادات (تحويل پاكات): از 15/5/97 لغايت 17/5/97 محل تحویل پاکات دبيرخانه مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) واقع در ساختمان اداري (طبقه اول) می¬باشد. تذکر: در صورت دریافت تذکر یا اخطار کتبی بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهای تابعه آن، متقاضی حق شرکت در مناقصه را نخواهد داشت. کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد. نشاني سازمان : كرج سه راه رسالت (عظيمه سابق) مجتمع آموزشي درماني امام علي(ع) ساعت کاری بيمارستان از روز شنبه تا چهارشنبه، ساعت 8 لغایت 14:30 و پنج شنبه 8 لغايت 13:30می باشد. شماره تماس: 32527575-026داخلي 226
آگهي شركت در استعلام بها ارايه خدمات انجام سرويس رفت و آمد كاركنان (ميني بوس)
 • 1397/4/12 سه‌شنبه آگهي شركت در استعلام بها ارايه خدمات انجام سرويس رفت و آمد كاركنان (ميني بوس)
  نام سازمان : مجتمع آموزشی درمانی امام علی (ع) موضوع : واگذاري خدمات انجام سرويس رفت و آمد كاركنان (ميني بوس) محل دريافت اوراق: دبيرخانه مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) واقع در ساختمان اداري (طبقه اول) مهلت قبول پيشنهادات (تحويل پاكات): لغایت 20/4/97 تمديد گرديد. محل تحویل پاکات دبيرخانه مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) واقع در ساختمان اداري (طبقه اول) می¬باشد. تذکر: در صورت دریافت تذکر یا اخطار کتبی بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهای تابعه آن، متقاضی حق شرکت در مناقصه را نخواهد داشت. کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد. تاريخ سايت ويزيت: روز يكشنبه مورخ 17/4/97 ساعت 9 صبح در دفتر مديريت مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) نشاني سازمان : كرج سه راه رسالت (عظيمه سابق) مجتمع آموزشي درماني امام علي(ع) ساعت کاری بيمارستان از روز شنبه تا چهارشنبه، ساعت 8 لغایت 14:30 و پنج شنبه 8 لغايت 13:30می باشد. شماره تماس: 32527575-026داخلي 226
آگهي شركت در استعلام بها ارايه خدمات امور خودرو سواري
 • 1397/4/12 سه‌شنبه آگهي شركت در استعلام بها ارايه خدمات امور خودرو سواري
  نام سازمان : مجتمع آموزشی درمانی امام علی (ع) موضوع : واگذاري خدمات امور خودرو سواري محل دريافت اوراق: دبيرخانه مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) واقع در ساختمان اداري (طبقه اول) مهلت قبول پيشنهادات (تحويل پاكات): لغایت 20/4/97 تمديد گرديد. محل تحویل پاکات دبيرخانه مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) واقع در ساختمان اداري (طبقه اول) می¬باشد. تذکر: در صورت دریافت تذکر یا اخطار کتبی بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهای تابعه آن، متقاضی حق شرکت در مناقصه را نخواهد داشت. کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد. تاريخ سايت ويزيت: روز يكشنبه مورخ 17/4/97 ساعت 9 صبح در دفتر مديريت مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) نشاني سازمان : كرج سه راه رسالت (عظيمه سابق) مجتمع آموزشي درماني امام علي(ع) ساعت کاری بيمارستان از روز شنبه تا چهارشنبه، ساعت 8 لغایت 14:30 و پنج شنبه 8 لغايت 13:30می باشد. شماره تماس: 32527575-026داخلي 226
آگهي استعلام بها اجاره واحد شنوايي سنجي و غربالگري
 • 1396/11/24 سه‌شنبه آگهي استعلام بها اجاره واحد شنوايي سنجي و غربالگري
  نام سازمان : مجتمع آموزشی درمانی امام علی (ع) موضوع : اجاره واحد شنوايي سنجي و غربالگري محل دريافت اوراق: دبيرخانه مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) واقع در ساختمان اداري (طبقه اول) مهلت قبول پيشنهادات (تحويل پاكات): به مدت 2 روز كاري از تاریخ 28/10/96 لغایت 30/10/96 محل تحویل پاکات مناقصه دبيرخانه مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) واقع در ساختمان اداري (طبقه اول) می¬باشد. تذکر: در صورت دریافت تذکر یا اخطار کتبی بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهای تابعه آن، متقاضی حق شرکت در مناقصه را نخواهد داشت. کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد. نشاني سازمان : كرج سه راه رسالت (عظيمه سابق) مجتمع آموزشي درماني امام علي(ع) ساعت کاری بيمارستان از روز شنبه تا چهارشنبه، ساعت 08:00 لغایت 14:30 و پنج شنبه 08:00 لغايت 13:30می باشد. شماره تماس: 32527575-026 داخلي 226
تمديد آگهي استعلام بها اجاره واحد چاپ و تكثير
 • 1396/11/24 سه‌شنبه تمديد آگهي استعلام بها اجاره واحد چاپ و تكثير
  نام سازمان : مجتمع آموزشی درمانی امام علی (ع) موضوع : اجاره واحد چاپ و تكثير محل دريافت اوراق: دبيرخانه مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) واقع در ساختمان اداري (طبقه اول) مهلت قبول پيشنهادات (تحويل پاكات): از تاریخ 10/11/96 لغایت 17/11/96 محل تحویل پاکات مناقصه دبيرخانه مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) واقع در ساختمان اداري (طبقه اول) می¬باشد. تذکر: در صورت دریافت تذکر یا اخطار کتبی بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهای تابعه آن، متقاضی حق شرکت در مناقصه را نخواهد داشت. کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد. نشاني سازمان : كرج سه راه رسالت (عظيمه سابق) مجتمع آموزشي درماني امام علي(ع) ساعت کاری بيمارستان از روز شنبه تا چهارشنبه، ساعت 8 لغایت 14:30 و پنج شنبه 8 لغايت 13:30می باشد. شماره تماس: 32527575-026داخلي 226
1
جمعه 28 تير 1398   22:06:18
تعداد بازديد اين صفحه: 838085
تعداد بازديد کنندگان سايت: 88372274 تعداد بازديد زيرپورتال: 1989348 اين زيرپورتال امروز: 1013 سایت در امروز: 33252 اين صفحه امروز: 500