سه‌شنبه 26 فروردين 1393

معرفی همکاران و شرح وظایف  واحد مدارک پزشکی
 

***


 

پرسنل واحد:

خانم ولی نژاد - کارشناس مسئول واحد
خانم اسدیان - کارشناس مدارک پزشکی
خانم جعفری مهر - کارشناس مدارک پزشکی


شرح وظایف:

1-رویت پرونده های ارسالی از واحد در آمد از نظر نواقص کمی وکیفی

2- الصاق برگه نواقص به پرونده ها جهت رفع نقص وتحویل آنها به منشی بخشهای مربطه با اخذ رسید

3-ثبت تاریخ ترخیص بیمار در دفتر خروج واحد مدارک پزشکی

4-مرتب نمودن پرونده ها براساس ترتیب اوراق اصلی و فرعی

5-کدگذاری بیماریها و جراحیها براساس کتاب ICD-10 وicd 9-cm

6-اتوماسیون کل پرونده های کد گذاری شده براساس تشخیص اولیه حین درمان و تشخیص نهایی

7-مرتب نمودن پرونده ها براساس شماره به روش ترمینال دیجیت  بایگانی آنها در فایلهای ریلی

8-پاسخگویی به ارباب رجوع در صورت لزوم جهت موارد بیمه گریها و پزشکی قانونی و ثبت احوال

9-کپی گیری پرونده های فوتی یا شکایتی جهت ارائه به مراکز درخواست کننده

10-پیگیری اقدامات لازم جهت اسکن پرونده ها

11-ثبت اطلاعات پرونده های تصادفی و اسکن فرم 115در سامانه تصادفات

12-ثبت مرگ بیمارستانی هر ماهه  در سامانه نرم افزاری مرکز بهداشت دانشگاه

13-گزارش گیری بیماریها برای تحقیقات و همکاری با پزشکان در انجام طرح تحقیقاتی

14-تهیه لیست پرونده های ارسال نشده از واحد در آمد به واحد مدارک پزشکی

15-پیگیری پرونده های خارج شده از واحد مدارک پزشکی

16-برگ شمار پرونده های فوتی و الصاق برگه نقص جهت رفع نواقص موارد فوتی

17-تحویل پرونده های بستری موقت اورژانس  از واحد درآمد و ثبت تاریخ ترخیص ها در دفاتر خروج واحد مدارک پزشکی

18-آزاد نمودن شماره پرونده های بدون اقدام

19-تشکیل پرونده  جهت پیماران دیالیزی

20-ثبت دفاتر مدارک پزشکی از پرینتهای ارسالی واحد پذیرش

21-گرفتن آمار ماهیانه به تفکیک بخشها شامل آمار رضایتی ها و آمار بستری ها

22-رسم نمودار و جداول آماری بیماران رضایتی بخشها

23-مرتب نمودن پرونده های بستری موقت وفایل آنها براساس شماره سریال

24-پوشه کردن پرونده های بایگانی براساس رنگ

25-تشکیل کمیته مدارک پزشکی هر ماه یکبار

26-تایپ نامه های پزشک قانونی و ثبت احوال

27-فایل نمودن پرونده های یونیت (بستری مجدد)
 

شماره تماس: 02632500123 - داخلی 349

پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398   23:24:22

بازدیدها

تعداد بازديد اين صفحه: 253472
تعداد بازديد کنندگان سايت: 84943194 تعداد بازديد زيرپورتال: 1907975 اين زيرپورتال امروز: 890 سایت در امروز: 29743 اين صفحه امروز: 105