متون عمومي
چهارشنبه 13 تير 1397 شرح وظایف


اداره مددکاری


 

واحد مددکاری: وظیفه بررسی و حل مشکلات بهداشتی درمانی مددجویان مراجعه کننده به حوزه درمان، مصاحبه و اقدامات کمکی در رفع مشکلات آنان، نظارت بر فعالیت مددکاران مراکز، مشارکت در جذب نیروی تخصصی در مراکز تابعه، ارتقاء فعالیت های واحد مددکاری، مشارکت در انجام تحقیقات و پژوهش های اجتماعی، درمانی در ارتباط با وظایف مددکاری را بعهده دارد.

اهم وظایف و فعالیت ها:
 

 1. بررسی و حل مسایل و مشکلات بهداشتی و درمانی مددجویان بیمار مراجعه کننده به حوزه معاونت درمان از جمله مصاحبه، اجرای طرحهای کمکی در رفع مشکل آنان
 2. راهنمایی و معرفی مددجویان مراجعه کننده جهت دریافت امکانات پزشکی و پیراپزشکی به مراکز درمانی تابعه و دیگر موسسات درمانی کشور
 3. پیگیری درمان مددجویان بیمار و ایجاد ارتباط با موسسه درمانی ارائه دهنده خدمات پزشکی 
 4. شناسایی و ایجاد ارتباط حرفه ای با منابع مالی، اجتماعی، رفاهی و درمانی دانشگاه جهت کمک به حل مشکل اقتصادی مددجویان بیمار در پرداخت هزینه های درمانی همچنین در صورت نیاز ارتباط با موسسات خیریه، کمیته امداد یا سازمان بهزیستی  
 5. بررسی شکایات واصله از واحد مددکاری مراکز و ارائه گزارش و پیگیری در جهت رفع مشکل شاکیان  
 6. نظارت، بازدید و کنترل بر حسن اجرای وظایف واحدهای مددکاری مراکز درمانی تابعه و هماهنگ نمودن آنان با             خط مشی ستاد ذیربط  
 7. تشکیل جلسات توجیهی مددکاری و ارائه مشورتهای تخصصی به مددکاران واحدهای تابعه جهت ارتقاء و پیشبرد کمی و کیفی فعالیت  
 8. مشارکت در جذب و توزیع مناسب نیروی انسانی واحدهای تابعه مددکاری اعم از نقل و انتقال، استخدام و بکارگیری مشمولین طرح  
 9. شرکت در دوره های آموزشی و همایش ها و ... مرتبط با رشته مددکاری اجتماعی در رسته بهداشت و درمان جهت روزآمد کردن اطلاعات و آموزه ها و همکاری در برگزاری دوره های آموزشی حین خدمت جهت بالا بردن کیفیت امور مددکاری  
 10. جمع آوری آمار و اطلاعات در خصوص فعالیت های واحد مددکاری مراکز تابعه و بررسی و ارزشیابی فعالیت ها و انعکاس به مقامات ذیربط  
 11. ایجاد هماهنگی بین خدمات مددکاری و سایر فعالیت های درمانی ستاد  
 12. برنامه ریزی در جهت آشنا نمودن و جلب افراد خیر و موسسات و نهادها در خصوص همکاری های بهداشتی درمانی و رفاهی  
 13. انجام تحقیقات و پژوهش های اجتماعی، درمانی در ارتباط با وظایف مددکاری و ارائه نتایج بدست آمده به مقامات ذیربط جهت برنامه ریزی های مقتضی
 14. انجام هماهنگی های لازم جهت اجرای دستورالعمل ها و مقررت ابلاغی بهداشتی درمانی از وزارتخانه و یا دانشگاه علوم پزشکی
 15. مشارکت جدی در کمیته های بیمارستانی در جهت تحقق اهداف مددکاری اجتماعی در ارتقاء ارائه خدمات به ارباب رجوع
 16. بررسی ، غربالگری و فراخوانی مددجویانیکه از طریق وزارت بهداشت درمان ارجاع میگردند .بر حسب در خواستهای مردمی جهت رسیدگی به مسایل درمانی و دارویی اقدام میگردد
 17. در حوزه قطب های سرطان:
 18. پیگیری جهت توسعه بخشهای قطبی حمایت از بیماران سرطانی
 19. جمع آوری و بررسی کلیه پرونده های مربوط به بیماران سرطانی و بیماران خاص، صعب العلاج جهت دریافت تخفیفهای اعمال شده از وزارت متبوع و تخصیص آن به مراکز
 20. مشاوره روانی و اجتماعی ،خانوادگی و... مساعدت  دارویی ارجاع به افراد خیر و سایر سازمانهای حمایتی و رفاهی
در حوزه مددکاری اجتماعی:
این واحد در راستای ارتقای کمی، کیفی ارائه خدمات به مراجعین، هدایت و نظارت بر روند اجرایی واحدهای مدکاری اجتماعی کلیه مراکز درمانی تحت پوشش و ... تشکیل شده است؛ چرا که در مددکاری اجتماعی انسان سالم و کارآمد محور توسعه است و سلامت نگری از محورهای مددکاری اجتماعی پویا و توانمندساز است و در این راستا توجه به سطح اول پیشگیری هدف ارائه اطلاعات و آگاه سازی به موقع که منجر به افزایش دانش تغییر نگرش و تغییر کنش (رفتار) شود، سرلوحه برنامه های مددکاری اجتماعی قرار می گیرد.
مددکاری اجتماعیحرفه ای است مبتنی بر دانش، اصول، ارزش ها، مهارت ها و روش ها که هدف از آن کمک به افراد، گروه ها و جامعه است تا بتوانند با تکیه بر توانایی ها و استفاده از منابع موجود برای حل مشکل و یا رفع نیاز خود اقدام کرده و به استقلال نسبی و رضایت خاطر دست یابند و پس از آن بتوانند تأثیرگذار نیز باشند.
 1. بررسی و حل مسایل و مشکلات بهداشتی و درمانی مددجویان بیمار مراجعه کننده به حوزه معاونت درمان از جمله مصاحبه، اجرای طرحهای کمکی در رفع مشکل آنان
 2. راهنمایی و معرفی مددجویان مراجعه کننده جهت دریافت امکانات پزشکی و پیراپزشکی به مراکز درمانی تابعه و دیگر موسسات درمانی کشور
 3. پیگیری درمان مددجویان بیمار و ایجاد ارتباط با موسسه درمانی ارائه دهنده خدمات پزشکی
 4. شناسایی و ایجاد ارتباط حرفه ای با منابع مالی، اجتماعی، رفاهی و درمانی جهت کمک به حل مشکل اقتصادی مددجویان بیمار در پرداخت هزینه های درمانی همچنین در صورت نیاز ارتباط با موسسات خیریه، کمیته امداد یا سازمان بهزیستی
 5. بررسی شکایات واصله از واحد مددکاری مراکز و ارائه گزارش و پیگیری در جهت رفع مشکل شاکیان
 6. نظارت، بازدید و کنترل بر حسن اجرای وظایف واحدهای مددکاری مراکز درمانی تابعه و هماهنگ نمودن آنان با خط مشی ستاد ذیربط  
 7. تشکیل جلسات توجیهی مددکاری و ارائه مشورت های تخصصی به مددکاران واحدهای تابعه جهت ارتقاء و پیشبرد کمی و کیفی فعالیت های مددکاری
 8. جذب و توزیع مناسب نیروی انسانی واحدهای تابعه مددکاری اعم از نقل و انتقال، استخدام و بکارگیری مشمولین طرح نیروی انسانی
 9. همکاری در تشکیل دوره های آموزشی حین خدمت جهت بالا بردن کیفیت امور مددکاری
 10. جمع آوری آمار و اطلاعات در خصوص فعالیت های واحد مددکاری مراکز تابعه و بررسی، پایش، ارزشیابی فعالیت ها و انعکاس به مقامات ذیربط
 11. همکاری و ارائه خدمات مددکاری اجتماعی یا اعزام مددکاران جهت کمک به آسیب دیدگان حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل و حوادث غیر طبیعی
 12. ایجاد هماهنگی بین خدمات مددکاری اجتماعی و سایر فعالیتهای درمانی ستاد 
 13. برنامه ریزی در جهت آشنا نمودن و جلب افراد خیر و موسسات و نهادها در خصوص همکاری های بهداشتی درمانی و رفاهی
 14. انجام تحقیقات و پژوهش های اجتماعی، درمانی در ارتباط با وظایف مددکاری و ارائه نتایج بدست آمده به مقامات ذیربط جهت برنامه ریزی های مقتضی
 15. انجام هماهنگی های لازم جهت اجرای دستورالعمل ها و مقررات ابلاغی بهداشتی - درمانی از وزارتخانه و یا دانشگاه علوم پزشکی
 16. مشارکت جدی در کمیته های بیمارستانی در جهت تحقق اهداف مددکاری اجتماعی در ارتقاء ارائه خدمات به ارباب رجوع  
 17. شرکت در دوره های آموزشی و همایش ها و ... مرتبط با رشته مددکاری اجتماعی در رسته بهداشت و درمان جهت روزآمد کردن اطلاعات و آموزه ها جهت به کارگیری
حوزه سامانه پیگیری درمان و داروی نامه های وزارت بهداشت و درمان
 1. آموزش دستورالعمل اجرایی سامانه و رفع نواقص حسابداران مراکز درمانی در خصوص نحوه اجرا، چگونگی ثبت اطلاعات
 2. هماهنگی با سایر معاونت درمان دانشگاه ها ی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سایر استان ها جهت ارجاع بیماران مربوطه د ر صورت لزوم
 3. پذیرش بیماران ارجاعی از سایر دانشگاه ها و بررسی تناسب مبالغ تقبل گردیده جهت بیماری فرد ضمن هماهنگی با مراکز درمانی
 4. پذیرش بیماران ارجاعی از نهاد محترم ریاست جمهوری و استانداری، کارشناسی وضعیت اجتماعی - اقتصادی بیماران و طرح موضوع در کمیته درمان با حضور مدیر محترم درمان مشاور محترم اجرایی و رئیس اداره مددکاری اجتماعی و مساعدت در هزینه های درمانی مطابق دستورالعمل اجرایی مربوطه
 5. هماهنگی با معاونت محترم غذا و داروی دانشگاه جهت راه اندازی سامانه دارویی در چهار داروخانه منتخب آن معاونت محترم و آموزش به مسئولین محترم فنی داروخانه های مذکور در خصوص آموزش دستورالعمل اجرایی سامانه، نحوه اجرا و چگونگی ثبت اطلاعات
 6. پیگیری جهت تخصیص هزینه های متعهد شده از نهاد محترم ریاست جمهوری
بيشتر
يكشنبه 26 خرداد 1398   18:27:10