لینک های مفید

تعداد بازديد اين صفحه: 18970
تعداد بازديد کنندگان سايت: 88372186 تعداد بازديد زيرپورتال: 1989332 اين زيرپورتال امروز: 1000 سایت در امروز: 33164 اين صفحه امروز: 8

مدیریت پرستاری
 

***

مدیریت با تعداد 6 پرسنل شامل 7 سوپروایزر بالینی، یک سوپروایزر آموزشی و یک پرستار کنترل عفونت های بیمارستانی و یک منشی  امور مربوط به برنامه ریزی و هماهنگی23 بخش بستری و غیر بستری مرکز را تحت نظر مدیر پرستاری بعهده دارد.کیفیت و ایمنی سرلوحه انجام تمام خدمات پرستاری ارائه شده به بیماران می باشد و در این راستا حاکمیت بالینی و استانداردهای اعتباربخشی بعنوان الگوی کاری مد نظر قرار می گیرد. مهمترین فعالیت های مدیریت بشرح زیر می باشد.

-        بازدیدهای مستمر از بخش های ویزه و بیماران بدحال در تمامی شیفت ها به صورت بالینی

-    حصول اطمینان از کیفیت عملکرد پرسنل پرستاری و سایر واحدهای مرتبط در اجرا فرآیندهای درمانی بر اساس استانداردهای خدمات پرستاری

-        اطمینان از آمادگی ترالی کد و تجهیزات بخش ها و پیگیری رفع مشکلات تجهیزاتی و داروئی

-        رسیدگی به شکایات همراهان و ساماندهی مشکلات

-    نظارت مستمر بر عملکرد پرسنل هنگام حضور در کد CPCR و اعلام نقاط قوت و ضعف و ارتقاء سیستم احیاء بیمارستان

-         نظارت بر توزیع عادلانه شیفت ها بین پرسنل

-        ایجاد هماهنگی بین اعضاء تیم درمان (پزشکان، واحدهای کلینیکی و پاراکلینیکی و پشتیبانی)

-        اقدامات خاص:

الف ) اجرا کامل و دقیق قانون ارتقاء بهره وری

ب) تهیه و تنظیم کارت  های دارویی جهت بهبود فرآیندهای درمانی

ج) هماهنگی های لازم در طراحی مانورهای حوادث غیر مترقبه و ...

-  ارتقاء سطح آگاهی و عملکرد پرسنل پرستاری و مامائی

-  نظارت مستمر و هماهنگی امور مربوط به حضور دانشجویان پرستاری، مامائی و ...

-  ارتقاء سطح آگاهی مراجعین و بیماران در رابطه با بیماریهای شایع بخش ها

د) هماهنگی و برنامه ریزی جهت استقرار حاکم سیستم بالینی و اعتبار بخشی

سایر موارد:

1.     نظارت فصلی سوپروایزرین از بخش ها طبق چک لیست های استاندارد خدمات پرستاری

2.     نظارت هفتگی سوپروایزرین به همراه مدیر پرستاری، سوپروایزر آموزشی و پرستار کنترل عفونت از بخش ها


 

مدیر پرستاری
 

***

ليدا سعيدي - کارشناس پرستاری-كارشناس ارشد آموزش

شماره تماس 32500123 - داخلی 298

اهم وظایف:

1.     برنامه ریزی در زمینه ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان

2.     شرکت در شورای سیاستگزاری و دیگر کمیته های بیمارستان

3.   نظارت بر کیفیت عملکرد و هماهنگی کلیه امور مربوط به پرستاران، کمک بهیاران،بهیاران، تکنسین ها، کاردان های اتاق عمل، هوشبری و سایر کادر وابسته

4.     تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر

5.     تدوین و اجرای برنامه های آموزشی به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری

6.     ایجاد هماهنگی در برنامه های آموزشی بالینی دانشجویان گروه های پرستاری

7.     مشارکت در طرح پژوهشی

8.     برنامه ریزی و پیشنهاد جهت پیشگیری از عفونت (کنترل عفونت)

9.     بکارگیری نیروی انسانی بر اساس توانایی افراد در بخش های مختلف

10.    رهبری،هدایت  واحدهای ذیربط در جهت تحقق اهداف سازمانی

11.    تشکیل و اداره جلسات در جهت حل مشکلات واحدهای ذیربط

12.    تأمین نیازهای آموزشی کارکنان تحت نظارت

 

سوپروایزر آموزشی
 

***


محبوبه حاجتی - کارشناس پرستاری
 

شماره تماس 32500123 - داخلی 290

شرح وظایف: 
1- تعیین اهداف آموزشی ( کوتاه مدت ، میان مدت ، بلند مدت ) 

2-تعیین نیازهای آموزشی ( مددجو و خانواده ، رده های مختلف کادر پرستاری و مامائی و کارکنان جدید الورود )

3- تعیین اولویتهای آموزشی و تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی

4- اجرای برنامه های آموزشی با همکاری ومشارکت سایر گروهها

5-تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزشی بخشهای مرتبط

6- تهیه و تنظیم ابزار مناسب ارزیابی خدمات پرستاری و مامائی مورد نیاز مددجویان

7- هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کارآموزان گروههای پرستاری و مامائی

8- پیشنهاد تهیه کتب ، مجلات ، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامائی

9-تشکیل کمیته آموزش پرستاری

10- هماهنگی جهت تشکیل و شرکت در کلاسهای آموزش مداوم و برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط

11- پیشنهاد ایجاد زمینه‌های تشویقی جهت مشارکت فعال پرسنل در فعالیت های آموزشی و پژوهشی

12- همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت نیاز سنجی آموزشی کارکنان و مددجویان

13- همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی و کنترل عفونت در امر آموزش

14- همکاری و هماهنگی با سرپرستاران و مربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش

15- برنامه ریزی و شرکت فعال در سمینارها ، کنگره ها جهت ارائه روشهای اثر بخش و موثرتر در ارائه خدمات پرستاری و مامائی

16- ارائه تازه ها و نتایج تحقیقات جدید ( به شکل کنفرانس ، جزوات / پمفلت و ... )

17- همکاری و مشارکت در انجام طرح های پژوهشی

18- هدایت و آموزش کارکنان در راستای :

الف – حسابرسی کیفی خدمات پرستاری

ب – ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه خدمات

ج- ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش به مددجو و خانواده

19- هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط

20- هدایت و آموزش در جهت تهیه جزوات ، پوسترها ، فیلم ها و پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان

21- ثبت و گزارش و پاسخگویی کلیه فعالیت های آموزشی به مدیر خدمات پرستاری

22- کنترل و نظارت بر آموزش های انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب

23- کنترل و نظارت بر وجود امکانات و شرایط آموزشی در واحدها

24- ارزیابی اثربخشی آموزش های انجام شده از طریق :

- کنترل حسابرسی کیفی خدمات ارائه شده

- بررسی رضایتمندی مددجویان

- بررسی رضایتمندی کارکنان پرستاری

25- کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری ( در شیفت ها ی مختلف ) در برنامه های آموزشی براساس سرانه آموزش پرستاری

26- مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان 

سوپروایزرین بالینی بیمارستان


***

مدیریت بر کیفیت ارائه خدمات پرستاری در این دفتر از طریق طراحی فرآیندهای کلیدی پرستاری و چک لیست های کنترل و ارزیابی انجام می گیرد.

دفتر پرستاری کیفیت و ایمنی را سر لوحه انجام خدمات پرستاری به بیماران قرار داده و طبق برنامه مدون پیگیری ارائه خدمات ایمن و با کیفیت به بیماران می باشد و در راستای این هدف، استانداردها و اهداف JCI را الگوی تأمین ایمنی بیماران قرار داده است.

پرسنل دفتر پرستاری شامل مدیر پرستاری،سوپروایزر آموزشی  و بالینی و منشی می باشند.

دفتر پرستاری از طریق سوپروایزرین بالینی مرکز، طبق برنامه زمان بندی مدون،کیفیت ارائه خدمات پرستاری در بخش ها را کنترل و نتایج را متعاقباً به واحدها اعلام می نماید.

فرآیندهای کلیدی مدیریت پرستاری عبارتند از:

1.     مدیریت ارزیابی (کنترل و نظارت)

2.     مدیریت آموزش

3.     مدیریت ارزشیابی

4.     مدیریت نیروی انسانی

5.     مدیریت برنامه ریزی

کلیه این فرآیندها در دفتر پرستاری بطور مدون پیگیری و بر اجرا آن در بخش ها کنترل و نظارت می گردد.

دفتر پرستاری همواره آماده شنیدن نظرات،پیشنهادات و انتقادات پرسنل پرستاری سازمان می باشد.

2.     ميترا جولايي

3.     کبری رحیمی (کارشناس پرستاری)

4.     بهجت یحیی آبادی (کارشناس پرستاری)

5.  گوزل هوشمند

6. هنگامه كوچك پور 

7. زهرا سلماني

شماره تماس مستقیم: 02632506796

شماره تماس: 02632500123 - داخلی 237 و 319 

فايلها
مروري بر ابهامات و سوالات قانون ارتقاء بهره وري در دانشگاهها.pdf 269.915 KB
جمعه 28 تير 1398   22:04:59

تقویم

<>
شيدسچپج
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031