مناسبت ها
تسلیت
1396/7/29 شنبه پیام تسلیت دانشکده به سرکار خانم مریم شیری هیات علمی گروه پرستاری
سرکار خانم مریم شیری

هیات علمی محترم گروه پرستاری

مصیبت
وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض مینمائیم و از درگاه خداوند متعال برای عزیزان صبر و برای آن مرحوم علو درجات را خواهانیم.
 
 دانشکده پرستاری و مامائی

دوشنبه 2 ارديبهشت 1398   23:42:06