انتصاب
پیام تبریک
1397/2/29 شنبه پیام تبریک: انتصاب سرکار خانم دکتر مریم آقابراری به عنوان سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی سرکار خانم دکتر مریم آقابراری
معاون محترم آموزشی و پژوهشی دانشکده
انتصاب شایسته سرکار عالی را به عنوان سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون برای سرکار عالی آرزومندیم.

دانشکده پرستاری

پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398   23:26:01