اخبار
روز یکشنبه  97/12/12جناب آقای دکتر گودینی و هیات محترم همراه از نمایشگاه بازیهای آموزشی کودکان که در دانشکده پرستاری دایر می باشد  دیدن کردند. این نمایشگاه که دستاوردها و محصولات آموزشی خلاقانه تولید شده توسط دانشجویان پرستاری را به نمایش گذاشته است تحت سرپرستی استاد سرکار خانم شیری عضو هیات علمی دانشکده پرستاری تا تاریخ 97/12/12فعال می باشد .عكس هاي مرتبط :

نسخه قابل چاپ
دوشنبه 2 ارديبهشت 1398   23:39:36