انتصاب
انتصاب نبی امجد
1396/12/19 شنبه پیام تبریک: انتصاب جناب آقای دکتر رضا نبی امجد به عنوان مدیر گروه پرستاری
جناب آقای دکتر نبی امجد
مدیر محترم گروه پرستاری

 
انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان مدیر گروه پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون برای جنابعالی آرزومندیم.

دانشکده پرستاری و ماماییيكشنبه 30 تير 1398   10:03:10