اخبارو اطلاعیه ها
1397/8/6 يكشنبه
اولین جلسه رابطین اجتماعی شبکه ها / مرکز بهداشت شهرستان کرج
اولین جلسه رابطین اجتماعی با حضور جناب آقای دکتر شکیب معاون اجتماعی دانشگاه ، کارشناسان معاونت ورابطان اجتماعی شبکه ها و مرکز بهداشت در روز یکشنبه مورخ 22/07/97  ساعت 08:30 در سالن فارابی دانشگاه علوم پزشکی البرز برگزار گردید.

در ابتدا آقای دکتر شکیب معاون اجتماعی دانشگاه در خصوص شرح وظایف وزارتی معاونت اجتماعی در زمینه های دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذا، عوامل اجتماعی شدن سلامت، سازمان های مردم نهاد، آسیب های اجتماعی، امور خیرین و موسسات خیریه سلامت و آموزش و ارتقاء سلامت ، ایجاد خانه مشارکت و سرای سمن های سلامت، سیمای سلامت استان و جلب مشارکت های مردمی و . . . توضیحات مبسوطی را ارایه فرمودند.در ادامه همکاران محترم رابط اجتماعی در زمینه شرح وظایف محوله در حوزه های مشروحه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد:

ردیف

مصوبات جلسه

مسئول پیگیری

زمان اجرا

ارسال شاخص های 17 گانه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت به معاونت اجتماعی

رابط اجتماعی

07/08/1397

گزارش فعالیت ها و اقدامات درخصوص اجتماعی شدن سلامت در جلسه آینده معاونت اجتماعی

رابط اجتماعی

دوهفته

گزارش عملکرد درخصوص فعالیت های واحد آموزش و ارتقاء سلامت سال جاری در جلسه آینده معاونت اجتماعی

رابط اجتماعی

دوهفته

ارسال عملکرد 6 ماهه اول سال 1397 واحد آموزش و ارتقاء سلامت (مطابق برنامه عملیاتی سال جاری) در فرم های پیوست به معاونت اجتماعی

رابط اجتماعی

01/08/1397

پیگیری راه اندازی موسسات خیریه بیمارستانی براساس ابلاغیه وزارت متبوع حداکثر تا پایان آبان ماه سال جاری( بپیوست مکاتبات انجام گرفته)

رابط اجتماعی

30/08/1397

برنامه ریزی و راه اندازی خانه مشارکت سلامت در شهرستانهای تابعه تا پایان سال جاری و ارائه گزارش پیشرفت

رابط اجتماعی

29/12/1397

ایجاد و راه اندازی کانون سلامت محله در هر شهرستان باتوجه به امکانات و وسع موجود

رابط اجتماعی

30/08/1397

شناسایی و احصاء سازمان های مردم نهاد در هر شهرستان

رابط اجتماعی

30/08/1397

راه اندازی شبکه مجازی و بارگذاری آئین نامه ها و بخشنامه های مرتبط با موارد فوق

معاونت اجتماعی

در اسرع وقت

ارائه گزارش اقدامات عکسها و . . . در سایت معاونت اجتماعی دانشگاه

رابط اجتماعی

در اسرع وقت


يكشنبه 26 خرداد 1398   18:24:47