اخبار

صبح امروز 98/1/18سرکار خانم دکتر لطفی رئیس دانشکده پرستاری به همراه سرکار خانم دکتر طیبی معاون آموزشی و پژوهشی، سرکار خانم رضایی مسئول روابط عمومی و سرکار خانم شکرالهی مدیر امور اداری و مدیر بالینی دانشکده به منظور ارزیابی کمیت و کیفیت کارآموزی دانشجویان پرستاری و فوریتهای پزشکی از مجتمع آموزشی درمانی امام علی (ع)، مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی و مرکز بهداشت راست روش بازدید کردند.

در این بازدید ها پس از دیدار با مسئولین مراکز و عرض تبریک سال جدید، از بخشها و واحدهای مختلف آموزشی بازدید بعمل آمد و پیرامون مسائل و مشکلات موجود در کارآموزی ها و اتخاذ راه کار های مناسب جهت برون رفت از مشکلات و ارتقاء کیفیت آموزش با مسئولین محترم مراکز، مربیان و دانشجویان بحث و تبادل نظر صورت گرفت .
عكس هاي مرتبط :

نسخه قابل چاپ
يكشنبه 30 تير 1398   10:01:18